You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  3.RIP temp của vbb
  1.a .Index_box của forum
  Mình lấy Ví dụ với trang www.vn-zoom.com. Thực hiện trên punbb vì temp của cái này gần giống với vbb.
  Click chuột phải vào cái trung tâm điều hành box lớn bạn được.

  Bạn có thể xóa bớt mấy cái
  Code:
   <li
  đi cho đỡ rối
  bạn nhấp chuột phải vào
  Code:
  <ol
  chọn edit as HTML
  bạn được đoạn code
  Code:
  <ol id="c_cat1" class="childforum">
  <li id="forum2" class="forumbit_post L2">
      <div class="forumrow table">
          <div class="foruminfo td">
              <img src="images/statusicon/forum_old-48.png" class="forumicon" id="forum_statusicon_2"
              alt="">
              <div class="forumdata">
                  <div class="datacontainer">
                      <div class="titleline">
                          <h2 class="forumtitle">
                              <a href="http://www.vn-zoom.com/f2/">Thông Báo</a>
                          </h2>
                          <span class="viewing">(2 người đang xem)</span>
                      </div>
                      <p class="forumdescription">Những thông báo mới nhất của diễn đàn sẽ được post ở đây.</p>
                  </div>
              </div>
          </div>
          <h4 class="nocss_label">Tác nghiệp:</h4>
          <ul class="forumactionlinks td">
              <li class="forumactionlink rsslink">
                  <a rel="nofollow" href="http://www.vn-zoom.com/external.php?type=RSS2&forumids=2"
                  title="View this forum's RSS feed">View this forum's RSS feed</a>
              </li>
              <li class="forumactionlink subslink">
                  <a rel="nofollow" href="http://www.vn-zoom.com/subscription.php?do=addsubscription&f=2"
                  title="Subscribe to This Forum">Subscribe to This Forum</a>
              </li>
          </ul>
          <h4 class="nocss_label">Forum Statistics:</h4>
          <ul class="forumstats td">
              <li>Đề tài: 72</li>
              <li>Bài: 6.973</li>
          </ul>
          <div class="forumlastpost td">
              <h4 class="lastpostlabel">Bài Mới:</h4>
              <div>
                  <p class="lastposttitle">
                      <img src="images/icons/icon1.png" class="postimg" alt="" border="0">
                      <a href="http://www.vn-zoom.com/f2/bang-xep-hang-cuua-v-z-tren-alexa-website-danh-gia-va-xep-hang-so-1-tren-the-gioi-5571-new-post.html"
                      class="threadtitle" title="Tới bài chưa đọc trong chủ đề 'Bảng xếp hạng của [V-Z] trên Alexa - Website đánh giá và xếp hạng số 1 trên thế giới'">Bảng xếp hạng của [V-Z] trên...</a>
                      <a href="http://www.vn-zoom.com/f2/bang-xep-hang-cuua-v-z-tren-alexa-website-danh-gia-va-xep-hang-so-1-tren-the-gioi-5571-post10891893.html#post10891893"><img src="images/buttons/lastpost-right.png" alt="Tới bài mới nhất" title="Tới bài mới nhất"></a>
                  </p>
                  <div class="lastpostby">by
                      <div class="popupmenu memberaction" id="yui-gen14">
                          <a class="username offline popupctrl" href="http://www.vn-zoom.com/5266077-azarashi/"
                          title="Hiện đang vắng mặt" id="yui-gen16"><strong>azarashi</strong></a>
                          <ul class="popupbody memberaction_body" id="yui-gen15">
                              <li class="left">
                                  <a href="http://www.vn-zoom.com/5266077-azarashi/" class="siteicon_profile">
              Xem Thông Tin Cá Nhân
           </a>
                              </li>
                              <li class="right">
                                  <a href="http://www.vn-zoom.com/search.php?do=finduser&userid=5266077&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"
                                  class="siteicon_forum" rel="nofollow">
              Xem đề tài trên diễn đàn
           </a>
                              </li>
                              <li class="left">
                                  <a rel="nofollow" href="http://www.vn-zoom.com/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=5266077"
                                  class="siteicon_add">
              Thêm liên lạc
           </a>
                              </li>
                          </ul>
                      </div>
                  </div>
                  <p class="lastpostdate">Hôm qua,
                      <span class="time">16:11</span>
                  </p>
              </div>
          </div>
      </div>
  </li></ol>
  Đây là đoạn mình đã xóa bớt mấy cái li ở dưới
  với index_box mặc định bạn được
  Code:
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
     <tr>
        <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
        <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
        <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
        <th nowrap="nowrap" width="150"><div style="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
     </tr>
     <!-- END tablehead -->
     <!-- BEGIN cathead -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
           <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                 <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
           </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
     </tr>
     <!-- END cathead -->
     <!-- BEGIN forumrow -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
           <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
           <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                 <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
           </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
           <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
           <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
           </span>
        </td>
        <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
           <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
        </td>
        <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
           <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
        </td>
        <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
           <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
     </tr>
     <!-- END forumrow -->
     <!-- BEGIN catfoot -->
     <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
     </tr>
     <!-- END catfoot -->
     <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  Thay thế lần lượt những phần có chức năng giống nhau trên từng cái VD:
  Code:
  <h2 class="forumtitle">
                                                   <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
                                  </h2>
  được thay thế cho
  Code:
  <h2 class="forumtitle">
                              <a href="http://www.vn-zoom.com/f2/">Thông Báo</a>
                          </h2>
  code
  Code:
   <p class="forumdescription">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
  thay thế cho
  Code:
  <p class="forumdescription">Những thông báo mới nhất của diễn đàn sẽ được post ở đây.</p>
  thay lần lượt như vậy
  bạn nên lưu ý vị trí của các thẻ
  Code:
  <!-- BEGIN forumrow -->
  là rất quan trọng nó quyết định có hiển thị được hay ko
  giữa 2 thẻ
  Code:
  <!-- BEGIN tablehead --><!-- END tablehead -->
  Chính là phần đâu của box giống như Phần code ở trên có chữ Trung tâm điều hành của vn-zoom.com hoặc giống phần đen đen trên cùng mỗi box ở forum này.
  Code:
  <!-- BEGIN forumrow --><!-- END forumrow -->
  Trong này là đoạn code hiển thị của từng box con bên trong box lớn

  bạn chỉ thay lần lượt chức năng để vô giữa các thẻ là nó sẽ hiển thị thôi
  đây là index_box của mình sau khi thay các bạn tham khảo nhé
  Code:
  <ol id="forums" class="floatcontainer" style="list-style: none;"> 
  <!-- BEGIN catrow -->
  <!-- BEGIN tablehead -->
  <li class="forumbit_nopost new L1" id="cat1">

      <div class="forumhead foruminfo L1 collapse">
          <h2>
              <span class="forumtitle">
                  {catrow.tablehead.L_FORUM}
              </span>
              <span class="forumthreadpost">Threads / Posts&nbsp;</span>
              <span class="forumlastpost">Bài Mới</span>
           
                </h2>
      </div>
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
      <ol id="c_cat1" class="childforum">
          <li id="forum2" class="forumbit_post L2">
              <div class="forumrow table">
                  <div class="foruminfo td">
           <img class="forumicon" title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />  <div class="forumdata">
                          <div class="datacontainer">
                              <div class="titleline">
                                  <h2 class="forumtitle">
                                                   <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
                                  </h2>
                              </div>
                              <p class="forumdescription">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</p>
                          </div>
                      </div>
                  </div>
                  <h4 class="nocss_label">Tác nghiệp:</h4>
                  <ul class="forumactionlinks td">
                      <li class="forumactionlink rsslink">
                          <a rel="nofollow" href="http://www.vn-zoom.com/external.php?type=RSS2&forumids=2"
                          title="View this forum's RSS feed">View this forum's RSS feed</a>
                      </li>
                      <li class="forumactionlink subslink">
                          <a rel="nofollow" href="http://www.vn-zoom.com/subscription.php?do=addsubscription&f=2"
                          title="Subscribe to This Forum">Subscribe to This Forum</a>
                      </li>
                  </ul>
                  <h4 class="nocss_label">Forum Statistics:</h4>
                  <ul class="forumstats td">
                      <li>Đề tài: {catrow.forumrow.TOPICS}</li>
                      <li>Bài: {catrow.forumrow.POSTS}</li>
                  </ul>
                  <div class="forumlastpost td">
                      <h4 class="lastpostlabel">Bài Mới:</h4>
                      <div>
                          <p class="lastposttitle">
                            <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
                          </p>
                      </div>
                  </div>
              </div>
          </li>
      </ol>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
     
     <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
  </li>
        <!-- END tablefoot --><!-- END catrow --></ol>
  Sau khi vào thấy box hiển thị mà nát tươm thì đừng vội xóa đi nhé.bạn view lấy CSS của từng thẻ class và id để add vô là nó lành lặn ngay thôi
  Demo online: demo.maitruongmenyeu.org
  Trên là tác hại của việc ko có CSS Smile
  - Soạn và viết : Notme

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon