You are not connected. Please login or register

 1. ☆SimonFounder

  avatar
  Giới tính :
  Nam
  Số bài viết :
  205
  Tham gia :
  20/01/2012
  Chức năng:
  • Hiển thị số lượt đánh giá chuyên nghiệp.
  • Thực hiện nhiều đánh giá một lúc mà không bị chuyển trang.


  Ghi chú: Code được viết bởi [You must be registered and logged in to see this link.], tham khảo ý tưởng của [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.].
  Nếu bạn muốn sao chép hướng dẫn này đi nơi khác vui lòng không thay đổi bất kỳ thành phần nào trong code và phải ghi bản quyền thuộc [You must be registered and logged in to see this link.]

  Hướng dẫn: ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body

  Spoiler:
  Bước 1: Tìm đoạn mã sau trong viewtopic_body và xóa nó đi:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
     <!-- BEGIN switch_vote -->
     <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
     </div>
     <!-- END switch_vote -->
     <!-- BEGIN switch_bar -->
     <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
     </div>
     <!-- END switch_bar -->
     <!-- BEGIN switch_no_bar -->
     <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
        ----
     </div>
     <!-- END switch_no_bar -->
     <!-- BEGIN switch_vote -->
     <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
     </div>
     <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

  ... và đặt một trong hai đoạn code dưới đây vào vị trí muốn hiển thị, nếu bạn chưa có kinh nghiệm chỉnh sửa templates thì tốt nhất nên thay đoạn này vào vị trí vừa xóa:

  + Đặt bên phải:

  Code:
  <span class="loadFMvi">
     <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
     />
  </span>
  <div class="voteTopic">
     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
     <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button">
           <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
        </div>
        <!-- END switch_vote -->
        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
           <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
           <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
           </div>
           <!-- END switch_vote_plus -->
           <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
           <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
           </div>
           <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->
        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
           ----
        </div>
        <!-- END switch_no_bar -->
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button">
           <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
        </div>
        <!-- END switch_vote -->
     </div>
     <!-- END switch_vote_active -->
  </div>

  + Đặt bên trái:

  Code:
  <div class="voteTopic">
     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
     <div class="vote gensmall">
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button">
           <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
        </div>
        <!-- END switch_vote -->
        <!-- BEGIN switch_bar -->
        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
           <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
           <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
           </div>
           <!-- END switch_vote_plus -->
           <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
           <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
           </div>
           <!-- END switch_vote_minus -->
        </div>
        <!-- END switch_bar -->
        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
           ----
        </div>
        <!-- END switch_no_bar -->
        <!-- BEGIN switch_vote -->
        <div class="vote-button">
           <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
        </div>
        <!-- END switch_vote -->
     </div>
     <!-- END switch_vote_active -->
  </div>
  <span class="loadFMvi">
     <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
     />
  </span>

  Bước 2: Chèn một trong hai đoạn mã sau đây vào cuối viewtopic_body:


  + Đặt bên phải:

  Code:
  <style type="text/css">
  .voteTopic {
      padding: 4px;
      background: #fff;
      color: #000;
      border:1px solid # a0b0c0;
      font - size: 12px;
      font - weight: bold;
      margin: 0 10px;
      height: 17px;
      display: inline;
  }
  .voteTopic a {
      cursor: default;
      vertical - align:
      middle;
  }
  .voteTopic span, .voteTopic a {
      display: inline;
  }
  .voteTopic .plusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .xplusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .xminusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .minusFMvi{
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .loadFMvi, .vote {
      display:none;
      margin: 0;
  }
  </style>         
  <script type="text/javascript">
  $('.voteTopic').each(function (index) {
    $(this).prev().attr('alt', 'vote'+index);
    $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
    $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
    var altthis = $(this).attr('alt'); 
    var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
      var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
      if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
    $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
    $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
      };
      if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
          var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
          var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
          var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
          c = String(Math.round(n * m));
          d = String(n - c);
          $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
          $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
      }; 
      $('.plusFMvi').chóng mặt(function () {
          var altcong = $(this).attr('alt');
          var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
          $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
          $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
          $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
          });
      });
      $('.minusFMvi').chóng mặt(function () {
          var alttru = $(this).attr('alt');
          var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
          $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
          $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
          $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
            $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
          });
      });
  });
  </script>

  + Đặt bên trái:

  Code:
  <style type="text/css">
  .voteTopic {
      padding: 4px;
      background: #fff;
      color: #000;
      border:1px solid # a0b0c0;
      font - size: 12px;
      font - weight: bold;
      margin: 0 10px;
      height: 17px;
      display: inline;
  }
  .voteTopic a {
      cursor: default;
      vertical - align:
      middle;
  }
  .voteTopic span, .voteTopic a {
      display: inline;
  }
  .voteTopic .plusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .xplusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .xminusFMvi {
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .voteTopic .minusFMvi{
      background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll center center transparent;
      padding: 0 12px;
  }
  .loadFMvi, .vote {
      display:none;
      margin: 0;
  }
  </style>         
  <script type="text/javascript">
  $('.voteTopic').each(function (index) {
    $(this).next().attr('alt', 'vote'+index);
    $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
    $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
    var altthis = $(this).attr('alt'); 
    var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
      var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
      if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
    $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
    $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
      };
      if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
          var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
          var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
          var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
          c = String(Math.round(n * m));
          d = String(n - c);
          $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
          $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
      }; 
      $('.plusFMvi').chóng mặt(function () {
          var altcong = $(this).attr('alt');
          var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
          $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
          $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
          $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
          });
      });
      $('.minusFMvi').chóng mặt(function () {
          var alttru = $(this).attr('alt');
          var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
          $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
          $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
          $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
            $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
          });
      });
  });
  </script>


  ---o0o Hết o0o---


  Viết bởi baivong - [You must be registered and logged in to see this link.]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
 • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Rip by Simon